Reglement Nalatenschapscommissie Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging

Opstellers: Jan Boonstra en Rob Verhoeks

Versiedatum: 8 januari 2020 nr. 2020-01-08

Dit reglement is een reglement in de zin van artikel 17 van de statuten van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV) en zodanig vastgesteld in de ledenvergadering gehouden op ….(datum nog in te vullen).

1. Aanleiding

Naar aanleiding van enige gevallen waarbij houders van schildpadden door ziekte en/of overlijden niet meer voor hun dieren konden zorgen, en waarbij de hulp van leden van de vereniging werd ingeroepen, heeft het bestuur van de NBSV een nalatenschapscommissie benoemd.

2. Taak van de commissie

De commissie bemiddelt op verzoek om schildpadden die verzorgd moeten worden t.g.v. van overlijden van de houder of schildpadden waar de houder (tijdelijk) niet meer voor kan zorgen, tijdelijk of permanent onder te brengen bij andere houders, leden van de NBSV. De commissie bemiddelt eerst na onderzoek of de situatie van de houder in overeenstemming is met de bedoeling van dit reglement.

3. Uitgangspunten
 1. Bij alle activiteiten staat het welzijn van de betreffende schildpadden voorop.
 2. Iedere houder van schildpadden is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het welzijn van zijn/haar dieren, ook wanneer hij/zij zelf niet meer in staat is dit te doen. Wanneer de houder, diens nabestaanden of de executeur van de nalatenschap zelf niet in staat is dit welzijn te waarborgen of te doen waarborgen, kan de commissie worden gevraagd te adviseren en/of te bemiddelen.
 3. De NBSV als vereniging en/of de leden van de commissie kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor het welzijn van dieren van een lid van de vereniging, ook niet wanneer deze (tijdelijk) elders zijn ondergebracht.
 4. Voorlopig geldt dit reglement alleen voor leden in Nederland vanwege afwijkende wet- en regelgeving in België.
4. Werkwijze van de commissie op hoofdlijnen
 1. Situaties die om advies of bemiddeling vragen in de aangegeven gevallen, worden bij de commissie aangemeld. De commissie zorgt voor een aanspreekpunt.
 2. Tevoren roept de commissie leden van de NBSV op zich ter beschikking te stellen als opvangadres voor tijdelijke of permanente opvang van schildpadden. De commissie houdt daarvan een overzicht bij, onderscheiden voor welke groepen schildpadden de opvang geldt (groot, klein, water, moeras, land, tropisch enz.). De persoonsgegevens in dit overzicht vallen onder het regiem van het privacyreglement van de vereniging en worden uitsluitend gebruikt t.b.v. de tijdelijke of permanente opvang van schildpadden.
 3. De commissie doet na een melding zo spoedig mogelijk een inventarisatie van houder, locatie(s), soorten schildpadden en daarvan afgeleid welk beschermingsregiem van toepassing is (CITES bijlage A, B enz.). Verder stelt de commissie vast of er een deugdelijke administratie voorhanden is, of er illegale dieren aanwezig zijn, dieren in eigendom van ESF, invasieve soorten, andere bruikleenrelaties (bijv. kweekleen) De commissie bepaalt de urgentie van handelen en andere relevante omstandigheden. Deze inventarisatie wordt vastgelegd in een document. Hierna gaat de commissie over tot tijdelijke of permanente overdracht van de betreffende schildpadden aan daarvoor geschikte houders van opvanglocaties. De commissie neemt daarbij de nodige maatregelen op basis van de geldende wet- en regelgeving.
 4. Tijdelijke opvang is van toepassing wanneer de houder tijdelijk niet in staat is de dieren te verzorgen of wanneer de tijdsduur van de afwikkeling van een nalatenschap dat nodig maakt. De commissie treft dan tijdelijke maatregelen. Bij tijdelijke opvang van CITES bijlage A dieren wordt RVO/CITES-bureau op de hoogte gebracht. Bij tijdelijke opvang van CITES bijlage B-dieren wordt een tijdelijk overdrachtsformulier opgesteld. Dat gebeurt ook bij dieren van soorten die niet op CITES-bijlagen zijn opgenomen.
 5. Bij permanente overdracht gaan dieren in eigendom over naar de nieuwe houder. Voor het aanvragen van CITES EU-certificaten en het opstellen van overdrachtsformulieren van CITES bijlage B-dieren en andere soorten zonder beschermingscategorie kan de commissie optreden als gemachtigde van de houder, nabestaanden of executeur, zo nodig na overleg met RVO/CITES-bureau.
5. Financiën

Bij de tijdelijke of permanente opvang kan sprake zijn van het maken van noodzakelijke kosten. We onderscheiden:

 1. reis- en vervoerskosten;
 2. veterinaire kosten bij ziekte en bijv. inbrengen van een microchiptransponder;
 3. kosten van EU-certificaten;
 4. kosten van verzorging.

In beginsel is de houder, diens nabestaanden of de executeur voor de vergoeding verantwoordelijk. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten deze kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de vereniging te laten komen.

6. Afronding

Na afronden van een bemiddeling of advies stelt de commissie een rapportage op ten behoeve van het bestuur. Een samenvatting wordt opgenomen in het jaarverslag van de vereniging.

7. Slotbepaling

In gevallen van noodzaak tot opvang, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

8. Ondertekening

Voordat de commissie feitelijke handelingen begint, dient de houder, diens vertegenwoordiger, nabestaande(n) of executeur van diens nalatenschap schriftelijk in te stemmen met dit reglement door ondertekening van onderstaande verklaring.

Ondergetekende,

Of vertegenwoordiger van, nabestaande(n) van, of executeur van de nalatenschap van:

……………………………………………………………… (naam)
……………………………………………………………… (adres)
……………………………………………………………… (postcode, woonplaats)

Heeft verzocht om bemiddeling bij het (al dan niet tijdelijk) onderbrengen van schildpadden conform de inventarisatie genoemd in punt 4, sub c van dit reglement;

Stemt in met alle bepalingen van dit Reglement Nalatenschapscommissie van de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging.

…………………………………………………………… (plaats)

…………………………………………………………… (datum)

………………………………………………………….. (handtekening)

………………………………………………………….. (naam)

Distributie van de ondertekende verklaring:

- 1 exemplaar voor houder, diens vertegenwoordiger, nabestaande of executeur nalatenschap;
- 1 exemplaar voor Nalatenschapscommissie NBSV.